Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Προϋποθέσεις λειτουργίας - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-11 – Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ρεπορτάζ:esos.gr
 Τα κριτήρια  και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής  Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των   Ειδικών  Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης   (ΕΤΑΔ Λυκείων),   για το σχολικό έτος 2010-11.καθορίζει εγκύκλιος του υπ. Παιδείας , η οποία έχει ως εξής:                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ: « Προϋποθέσεις λειτουργίας - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11  για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  σχολικού έτους 2010-11 » .
                            Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζει  τα κριτήρια  και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής  Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των   Ειδικών  Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης   (ΕΤΑΔ Λυκείων),   για το σχολικό έτος 2010-11.
                            ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ
                                                  Κ ε φ ά λ α ι ο    Α΄

                                                                    ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

                       

Λαμβάνοντας υπόψη :
  1. την  παράγραφο 5  της υπ΄αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία κυρώθηκε  και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του  ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990) .
  2. την υπ΄αριθμ.1120/Η/7-01-2010 ( ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-01-2010 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων », ιδίως το άρθρο 2 , περ.4  και το άρθρο 4 παρ.1
  3. την υπ΄αρίθμ891/Γ4/28-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα   « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»
  4. την υπ΄αρίθμ1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995)  με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου»  όπως  τροποποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005  και ισχύει.
  5. την υπ΄αριθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/τβ/6-09-2010) με θέμα «« Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια,  Διαδικασία και  Όργανα Επιλογής » .
  6. την υπ΄αριθμ.120362/Γ4/28-09-2010 (ΦΕΚ 1645/τβ/15-10-2010) με θέμα « Ιδρύσεις – Καταργήσεις – Αναστολές και  Προσθήκες  Τμημάτων  των   Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης Γυμνασίου  και  Ειδικών Τμημάτων  Αθλητικής  Διευκόλυνσης Λυκείου».                                                            
  7. τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008  (ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει.
  8. Το γεγονός ότι  από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος  του  κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005  ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».                       
                        Κεφάλαιο Β΄

                        Προϋποθέσεις λειτουργίας :

     Α.  Ως προς τον αριθμό των φοιτούντων  μαθητών:
                  1. Για τα   Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( Τ.Α.Δ Γυμνασίου )       
Ο αριθμός των φοιτούντων  μαθητών ανά ΄Αθλημα  και στις  τρεις  τάξεις  Α,Β,Γ  Γυμνασίου  διαμορφώνεται  ως εξής:
α. Aτομικά  Αθλήματα τουλάχιστον  11 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
β. Ομαδικά  Αθλήματα  τουλάχιστον  20 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
γ. Για την λειτουργία κάθε  τάξης ( Α,Β,Γ)  Γυμνασίου Τ.Α.Δ  με διδακτικό προσωπικό και άλλων  ειδικοτήτων,  θα πρέπει  να πληρείται  η προϋπόθεση  των 12  τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων   που καλλιεργούνται  στο Τ.Α.Δ  ανά  τάξη (Α΄,Β΄,Γ΄).

2. Για τα    Ειδικά  Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( Ε.Τ.Α.Δ  Λυκείων )       
Ο αριθμός των φοιτούντων  μαθητών ανά ΄Αθλημα  και στις  τρεις  τάξεις  Α,Β,Γ  Λυκείου  διαμορφώνεται  ως εξής  :
α. Aτομικά  Αθλήματα   τουλάχιστον  5 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
β. Ομαδικά  Αθλήματα  τουλάχιστον  8 μαθητές  στο σύνολο των τριών  τάξεων κατά άθλημα.
γ. Για την  λειτουργία κάθε  τάξης ( Α,Β,Γ)  Λυκείου  με διδακτικό προσωπικό και άλλων  ειδικοτήτων,  θα πρέπει  να πληρείται  η προϋπόθεση  των 12  τουλάχιστον  φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των  αθλημάτων  που καλλιεργούνται  στο Ε.Τ.Α.Δ ανά  τάξη(Α΄,Β΄,Γ΄).

 Για το τρέχον σχολικό έτος 2010-11 θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται  οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις  ως προς το αριθμό των φοιτούντων μαθητών, για τα οποία έχει  εξασφαλιστεί  η  μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους Άθλησης και επιστροφής τους από και προς το Σχολείο .

      Β.Ως προς την πλήρωση των λειτουργικών κενών
              1. Από τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν εκείνα  εκ των οποίων  τα λειτουργικά  κενά  που δημιουργούνται, καλύπτονται  από τον αξιολογικό  πίνακα  Α  των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, ο οποίος προέκυψε  με βάση την υπ΄αρίθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/ΤΒ΄/6-09-2010)  Υπουργική Απόφαση  και  την αντίστοιχη  υπ΄αρίθμ.116403/Γ4/20-09-2010  Εγκύκλιο της ίδιας Απόφασης.

            2.  Στις περιπτώσεις  που  πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας  της παραγράφου  Α1 και Α2  του κεφαλαίου Β, αλλά  τα κενά  που δημιουργήθηκαν  δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, τα Τμήματα  αυτά δεν θα λειτουργήσουν.

     3. Η τοποθέτηση  των μονίμων  εκπαιδευτικών  στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ   ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση  ή  ανάκληση  αυτής.   Ωστόσο   σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος  κάλυψης του λειτουργικού κενού - λόγω  αιτιολογημένης αποχώρησης του μονίμου εκπαιδευτικού-  , αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά  του αξιολογικού πίνακα κατάταξης  Α των μονίμων εκπαιδευτικών.  Σε περίπτωση  εξάντλησης  του πίνακα  δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  με Απόφασή του,  να  τοποθετήσει  μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 με ειδικότητα στο ίδιο άθλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.  Η τοποθέτηση  γίνεται  μόνο με τη σύμφωνη  γνώμη  του τοποθετούμενου εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά  δεν εξευρεθεί λύση  το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν  τα δεδομένα της  Γ. α και Γ. β  της παρούσης  Εγκυκλίου.

            4.Το ωράριο  που  καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ αντιστοιχεί  σε 12 διδακτικές  ώρες την εβδομάδα και σε αυτό  συμπεριλαμβάνεται  και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους  από και προς τους χώρους άθλησης. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού  τους ωραρίου  συμπληρώνονται σύμφωνα με  τις ισχύουσες  διατάξεις.
       

         Γ. Ως  προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί  στα Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου )  και στα Ειδικά  Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( ΕΤΑΔ  Λυκείων ).
            Οι μαθητές/τριες  που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου )  και στα Ειδικά  Τμήματα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  ( ΕΤΑΔ  Λυκείων ), τα οποία με την εφαρμογή των  παραπάνω προϋποθέσεων  δεν θα λειτουργήσουν δύνανται :
             α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους  σε Τμήματα  της Γενικής Παιδείας στο ίδιο Σχολείο ή
             β. να μετεγγραφούν  σε οποιοδήποτε άλλο  Σχολείο , επιθυμούν.   
    Δ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων.
 Ο προγραμματισμός και η οργάνωση  των μετακινήσεων  των μαθητών/τριών  γίνεται με ευθύνη  και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής  σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης . Απαραίτητη  προϋπόθεση  για τη λειτουργία του Τμήματος είναι   η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς  το σχολείο και  τους χώρους προπόνησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν  οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης  των μαθητών ,  οι Διευθυντές των  Σχολικών Μονάδων  ενημερώνουν  εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο  Φυσικής Αγωγής  και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη  Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ . Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν  πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης  των  μαθητών  παύουν  να λειτουργούν ΑΜΕΣΑ και  εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα  στις Γ. α και Γ. β  παραγράφους , οι δε  μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος ,  τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

                                                                       
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου